P.č.UkazovateľZdroje znečisteniaZdravotné riziko

1.

 

Escherichia coli

 

Odpadové vody, fekálie človeka a  teplokrvných živočíchov.

 

Indikuje čerstvé fekálne znečistenie – najlepší indikátor fekálneho znečistenia.

 

2.

 

Koliformné baktérie

 

Neškodné saprofytické baktérie osídľujúce črevný trakt, žijú bežne aj v pôde.

 

Medzi nimi sa môžu vyskytnúť aj patogénne kmene tvoriace toxíny, môžu preniknúť do tkaniva a spôsobiť priamo ohrozenie zdravia – indikátor účinnej úpravy, dezinfekcie a sekundárnej kontaminácie, resp. vysokého obsahu živín v upravenej vode.

 

3.

 

Enterokoky

 

Odpadové vody, fekálie človeka a teplokrvných živočíchov, výnimočne pôda a rastlinná vegetácia.

 

Sú viac odolné voči vplyvu prostredia než Escherichia coli.

 

4.

 

Kult. mikroorg. pri 22oC
Kult. mikroorg. pri 37oC

 

Ide o všadeprítomné baktérie, ktoré sa za vhodných podmienok množia vo vode. Na ich prítomnosť má vplyv najmä ich počet na výtoku z úpravne, zdržanie vody, rýchlosť prúdenia, teplota, rezidua dezinfekčného prostriedku, stav potrubia a kvalita materiálu a pod., ďalej prítomnosť nutrientov C, P, N.

 

Monitoring účinnosti filtrácie, dezinfekcie, stavu a podmienok zmien v distribučnej sieti.

 

5.

 

Živé organizmy

 

Organizmy neusmrtené dezinfekčným činidlom.

 

Indikujú zlú – nedostatočnú účinnosť dezinfekcie.

 

6.

 

Mikroskopický obraz – počet organizmov

 

Dostávajú sa do pitnej vody zo surovej, môžu sa pomnožovať v rozvodnom systéme (napr. bezf. bičíkovce, mikromycéty a pod.)

 

Kontaminácia podzemnej vody z povrchových zdrojov, zlá účinnosť úpravy.

 

7.

 

Abiosestón

 

Tvorený je časticami org. a anorg. pôvodu (rastlinné a živočíšne tkanivá, častice pôdy, prachu, peľ. zrná, produkty korózie). Abiosestón v PV pochádza najmä z rozvod. systému, môže sa dostať aj zo surovej vody.

 

Kvantifikuje a popisuje neživé častice, doplňuje stanovenie zákalu.

 

8.

 

Clostridium perfringens

 

Fekálie z odpadovej vody, súčasť črevnej flóry človeka a teplokrvných zvierat.

 

Tvorí veľmi odolné spóry. Je to indikátor prítomnosti vírusov. znečistenia a prvokov v ÚV. Spóry prežívajú dlhšie vo vodnom prostredí ako patogénny – slúži preto tiež ako indikátor staršieho fekálneho znečistenia.

 

9.

 

Antimón

 

Geologické podložie, z priemyslu, pájky, keramika, odpad. vody z ropných rafinérií a pod.

 

Biochemické zmeny v krvi.

 

10.

 

Arzén

 

pozri antimón

 

Poškodenie kože, ciev, riziko rôznych druhov rakoviny.

 

11.

 

Bór

 

Geologické podložie, odpadová voda (bór je súčasťou niektorých detergentov), výroba skla, mydiel a pod..

 

Mutagénna látka, potencionálny karcinogén, poškodenie obličiek.

 

12.

 

Bromičnany

 

 

Vedľajší produkt   ozonizácie, prítomný je v chlórňane sodnom, vzácne v odp. vodách z textilného priemyslu -  farbenie textílií.

 

pozri bór

 

13.

 

Dusičnany

 

Ľudské a zvieracie výkaly, odp. vody z ľudských sídiel, fariem, splachy z poľnohospodárskej pôdy – hnojivá.

 

Reagujú v krvi s hemoglobínom za vzniku methemoglobinémie (dusič. methemoglobinémia – riziko dusenia u kojencov do 3 mes. V začívacom trakte sa redukujú na dusitany, ktoré reagujú s amínmi z potravy za vzniku N-nitroso zlúčenín – potencionálny karcinogén. Podozrenie z vplyvu na reprodukčné funkcie.

 

14.

 

Dusitany

 

pozri dusičnany + môžu vznikať vo vode bez prístupu vzduchu redukciou dusičnanov.

 

pozri dusičnany

 

15.

 

Fluoridy

 

Z geologického podložia, menej často z fosfátov a hnojív.

 

Škvrnitosť zubov (fluoróza), poškodenie kostí (kostná fluoróza)

 

16.

 

Chróm

 

Odpadové vody (z kožiarského, chem., sklárskeho, hut. priemyslu.

 

Šesťmocný Cr je genotox. potencionálny karcinogén (pri inhalácii je karcinogénny efekt dokázaný). Alergická dermatitída.

 

17.

 

Kadmium

 

Odpadové vody z kovohutí, galvanizovní, plastikárskeho priemyslu, priesaky zo skládok batérií, starých farieb, znečistenie hnojivami.

 

Poškodenie obličiek.

 

18.

 

Kyanidy

 

Odpadové vody z kovovýroby, výroba plastov a hnojív.

 

Poškodenie CNS a funkcie štítnej žľazy.

 

19.

 

Meď

 

Korózia medeného potrubia, vzácne z geologického podložia.

 

Akútny účinok: zvracanie, nevoľnosť, iné gastroint. príznaky. Chronický účinok: poškodenie obličiek a pečene.

 

20.

 

Nikel

 

Výluh z poniklovaných alebo pochróm. vodovodných batérií, pseudonerezové varné kanvice a nádoby.

 

Potencionálny karcinogén, pri inhalácii dokázaný karcinogén, zhoršuje prejavy alergií.

 

21.

 

Olovo

 

Olovené potrubné systémy, mosadzné a bronzové armatúry, staršie typy PVC, odpadové vody z priemyslu alebo banícke vody.

 

U detí poškodenie nerv. tkaniva, vplýva na schopnosť učenia a chovania, narušuje metabol.Ca, zvyšuje krvný tlak, poškodzuje obličky, spôsobuje anémiu.

 

22.

 

Ortuť

 

Odpadová voda z priemyslu (elektrolytická výroba chlóru, úprava vody, zubné ordinácie). V minulosti ortuťnaté pesticídy.

 

Postihnutie obličiek a CNS

 

23.

 

Selén

 

Výluh z geologického podložia, banské vody, vody z ropných rafinérií.

 

Esenciálny prvok, pri nadmernom príjme – poškodenie vlasov, nechtov, pečene, vplyv na kardiovaskulárny systém.

 

24.

 

Striebro

 

Dezinfekcia vody, úprava vody, kde je Ag impregnované na aktívnom uhlí.

 

Vplyv - obličky, pečeň, zafarbenie kože.

 

25.

 

Akrylamid

 

Koagulanty na báze akrylamidu, prísada do stierkových omietok, niektorých typov membrán pre reverznú osmózu.

 

Toxický účinik na CNS a krvotvorbu, potenc.karcinogén. Príjem potravou je vyšší než pitnou vodou.

 

26.

 

Benzén

 

Odpadová voda z priemyslu, úniky benzínu z podzemn. nádrží, vylúhovanie toxických skládok.

 

Anémia, zvýšené riziko rakoviny.

 

27.

 

1,2 - dichloretán

 

Medziprodukt pri výrobe vinylchloridu, odpadová voda z chemického priemyslu.

 

Potenc. karcinogén, toxický účinok na pečeň, obličky, imunitný systém a CNS.

 

28.

 

Celkový organický uhlík

 

Nešpecifický ukazovateľ celkového obsahu organických látok. Zdrojom sú prírodné látky, najmä humínové kyseliny.

 

Priamy zdravotný dopad nie je možné určiť, nepriamo má vplyv na účinnosť dezinfekcie, farby vody, pomnoženie baktérií v distribučnej sieti.

 

29.

 

Pesticídy

 

Široká, chemicky rôznorodá skupina látok určená na ničenie škodcov a burín (poľnohospodárstvo, baníctvo, železnice, golfové ihriská a pod).

 

Vysokotoxické až netoxické, účinok na zdravie je preto rôznorodý.

 

30.

 

Polycyklické aromatické uhľovodíky

 

Asfaltové protikorózne nátery oceľových a liatinových vodovodných prívodných radov. Splodiny spaľovania.

 

Rôzne toxické vlastnosti, niektoré sú potenc. karcinogény.

 

31.

 

Benzo(a)pyrén

 

Pozri PAU

 

Karcinogénny účinok.

 

32.

 

Epichlórhydrin

 

Výluk z epoxidových náterových hmôt v potrubí, niektorých ióno- meničov použ. pri úprave vody.

 

Lokálne podráždenie a zmeny na CNS, potenc. karcinogén.

 

33.

 

Tetrachlóretén

 

Súčasť rozpúšťadiel, odmasťovadiel, odpadová voda z prevádzok, kde sa s tými látkami pracuje (strojárstvo).

 

Poškodenie pečene, obličiek, potenc. karcinogén, zhoršenie zápachu vody.

 

34.

 

Trichlóretén

 

Pozri tetrachlóretén

 

Pozri tetrachlóretén

 

35.

 

THM

 

Skupina vedľajších produktov chlorácie

 

Účinok na pečeň. Potenc. karcinogény.

 

36.

 

Chloroform

 

Pozri THM

 

Pozri THM.

 

37.

 

Vinylchlorid

 

Vyluhovaním z PVC materiálu (potrubia, fólie, nádrže), vzniká ako degradačný produkt v podzemn. vodách znečistených TCE, PCE.

 

Karcinogénny účinok

 

38.

 

Ozón

 

Používa sa pri úprave vody – oxidácii(organické látky, Mn alebo Fe) a dezinfekcii.

 

Vytvára rôzne toxické produkty. Ak nie je po ozonizácii zaradený stupeň filtrácie a v distribučnej sieti je asimilovaný C, môže to viesť k zvýšeniu počtu baktérií v sieti.
Toxický účinok na pľúca.

 

39.

 

Zápach

 

Rôzne organické a anorganické látky, produkty metabolizmu baktérií, siníc a rias, chlór

 

Voda je neprijateľná pre spotrebiteľa.

 

40.

 

pH

 

Hodnota býva znížená v mäkkej a málo mineralizovanej vode, vo vodách s vyšším obsahom CO2 ( pri nesprávnom dávkovaní chemikálií pri úprave pH). Hodnota môže byť zvýšená vo vode, ktoré je v styku s novým  cementovým materiálom alebo nesprávnym dávkovaním chemikálií na úpravu pH.

 

pH nemá priamy vplyv na zdravie. Je dôležitým prevádzkovým parametrom, ovplyvňuje účinnosť úpravy, má vplyv na koróziu potrubia, má indikačnú funkciu – ukazovateľ náhlych zmien v kvalite vody. 

 

41.

 

Vodivosť

 

Nepriamy ukazovateľ obsahu rozpust. látok, ktoré sú dané prírodným zložením vody. Umelo môže byť zvýšená ak voda obsahuje Na, chloridy alebo zámerne pri úprave – stabilizácii vody. Umelo sa znižuje pri membránovej úprave.

 

Vysoký obsah rozp. látok spôsobuje poruchy kĺbov, močové, obličkové kamene, kamene v žlčníku, vysoký tlak (vysoký obsah Na), možno i niektoré nádory.
Nízky obsah rozp. látok napomáha vyšším stratám esenciálnych prvkov z organizmu, môže narušiť vodné hospodárenie organizmu, a ku chorobám spojeným s nedostatkom Ca a Mg.

 

42.

 

Mangán

 

Prírodného pôvodu (bežná súčasť podz. vôd), často sa vyskytuje spoločne so železom. Súčasť látok na úpravu vody (manganistanom draselným).

 

Zhoršenie senzorických vlastností vody (chuti, farby), tým znížená prijateľnosť pre spotrebiteľa. Vysoké koncentrácie vo vode sú podozrivé z degeneratívnych zmien nervovej sústavy.

 

43.

 

Železo

 

Prírodného pôvodu (bežná súčasť podz. vôd) alebo korózia potrubia.

 

Zhoršenie senzorických vlastností vody (chuť, farba), farbenie prádla a sanitačnej keramiky. Znížená prijateľnosť pre spotrebiteľa.

 

44.

 

Zákal

 

Nerozpustené látky – pôvod v nedokonale upravenej surovej vode (íl, prach, plankton, mikroskopické organizmy a pod.) alebo v potrubí (korózia, zvírený sediment).

 

Znížená prijateľnosť pre spotrebiteľa. Znížená účinnosť dezinfekcie, podpora rastu mikroorganizmov. Indikátorový ukazovateľ náhlych zmien v kvalite vody.

 

45.

 

Sírany

 

Prírodný pôvod (z podložia). Dôležitá prirodzená súčasť vody.

 

Vyššie koncentrácie (za prít. Mg) laxatívny účinok. Zhoršujú chuť vody.

 

46.

 

Vápnik

 

Prirodzená súčasť vôd, obsah sa niekedy zvyšuje pri stabilizácii vody pomocou vápen. mlieka alebo vápenatých zlúčenín.

 

Určitá min. koncentrácia vo vode je žiaduca kvôli prevencii niektorých ochorení a kvôli zníženiu korozívnych vlastností vody.
Vyššia koncentrácia spôsobuje tvorbu vodného kameňa, ovplyvňuje chuť.

 

47.

 

Horčík

 

Prirodzená súčasť vôd, niekedy sa mierne zvyšuje pri stabilizácii vody dolomitom.

 

Min. koncentrácia je žiaduca kvôli KVO  a iných chorôb. V koncentrácii nad 100 mg/l môže mať za prítomnosti síranov laxatívny účinok.

 

48.

 

Sodík

 

Zimné solenie komunikácií, odpadové vody z niektorých priemyselných podnikov. Do vody sa dostáva z iónomeničov obsahujúcich Na, z chem. prípravkov najmä na úpravu pH a dezinfekciu.

 

Môže viesť k hromadeniu tekutín v tele, opuchom, zvyšuje krvný tlak, zhoršuje chuť vody.

 

Zdroj: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Tato webstranka používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tejto webstranky s tým súhlasíte. Dalsie informacie .

  
EU Cookie Directive Module Information